Zwroty i reklamacje

Masz 14 dni na zwrot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zakupie towarów przez internet, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od odebrania towaru


Zwrot produktu zakupionego w e-sklepie

Klient, który złożył zamówienie w sklepie internetowym kronodom.com.pl, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny.
UWAGA!
Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu - chodzi o towar sprowadzany na specjalne zamówienie.

Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy może odbyć się w następujący sposób:
 

  • złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie go wraz ze zwracanym do sklepu stacjonarnego towarem;
  • złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” na adres  sklepu KRONODOM.


Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów uszkodzeń, oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny oraz najtańszego, zaproponowanego przez Sprzedawcę, sposobu wysłania towaru do Klienta. Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru.

Zwracany produkt Klient dostarcza do sklepu KRONODOM, lub przesyła na adres: 
Sklepu KRONODOM., Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna.


Podstawą do rekompensaty jest  dowód sprzedaży (faktura VAT, paragon).

 


UWAGA! Kolorystyka zdjęć produktów zamieszczonych na stronie Sklepu może się różnić od kolorów w rzeczywistości w zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient.


Postępowanie reklamacyjne

W przypadku wad towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny i składa go w formie elektronicznej lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja zamówienia”.
W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.


Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja zamówienia” na adres Sprzedawcy (lub do sklepu KRONODOM).
Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego towaru na wskazany przez Sprzedawcę adres.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.


W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, dotyczącej wady towaru, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, Sprzedawca obniży cenę towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego ceny. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego towaru.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Formlularz odstąpienia od umowy               Formularz reklamacyjny